//
//
//

Personen

Werner Näf (Foto: Bernhard Nauli)
Geschäfts­lei­tung
Ent­wick­lung
Ent­wick­lung
Matthias Hunn (Foto: Bernhard Nauli)
Per­so­nel­les
Lukas Hächler (Foto: Lukas Hächler)
Michael Hächler (Foto: Bernhard Nauli)
Ent­wick­lung
Severin Jany (Foto: Bernhard Nauli)
Ent­wick­lung
Kevin Kröcker (Foto: Bernhard Nauli)
Elias Küng (Foto: Bernhard Nauli)
Ver­wal­tung
Monika Lendenmann (Foto: Bernhard Nauli)
Kun­den­be­treu­ung
Bernhard Nauli (Foto: Bernhard Nauli)
Geschäfts­lei­tung
Felix Ott (Foto: Felix Ott)
Kun­den­be­treu­ung
Michael Schneider
Kun­den­be­treu­ung
Benjamin Solenthaler (Foto: Bernhard Nauli)
Ent­wick­lung
Markus Strässler (Foto: Bernhard Nauli)
Geschäfts­lei­tung
IMG_9350 (Foto: Nathalie Weiss)
Kun­den­sup­port
Raphael Weiss (Foto: Raphael Weiss)
Ent­wick­lung
//
//